CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU

Nasza firma specjalizuje się w outsourcingu księgowym oraz kadrowo-płacowym. Dodatkowo dysponujemy
szerokim pakietem usług dedykowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Ofertę dedykujemy przedsiębiorcom, którzy chcą zlecić na zewnątrz obsługę księgową, kadrowo-płacową (payroll),
ale proponujemy także inne, dedykowane rozwiązania dla biznesu takie jak np.: audyty, doradztwo podatkowe,
biznesowe i prawne, rozliczanie dotacji unijnych, restrukturyzacje przedsiębiorstw, monitoring i windykacja
płatności, rejestracje i przekształcenia firm, usługi i szkolenia BHP, e-Biuro. W jednym miejscu możecie
skorzystać z kompleksowej obsługi przez wysokiej klasy specjalistów. Pracujemy w oparciu o najnowsze
rozwiązania teleinformatyczne umożliwiające szybki i skuteczny kontakt z klientem.

Oferta

1. Karta podatkowa –ryczałt ewidencjonowany

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik

nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28

przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

2. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT

bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

sporządzanie deklaracji VAT

przygotowywanie przelewów na podatek VAT

zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

3. ZUS Przedsiębiorcy

zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS

sporządzanie deklaracji ZUS

przygotowywanie przelewów do ZUS

reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

4. Pozostałe usługi

pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych

doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą

1. Księga przychodów i rozchodów

prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów

sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L

przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

reprezentacja klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

2. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT

bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

sporządzanie deklaracji VAT

sporządzanie deklaracji VAT

przygotowywanie przelewów na podatek VAT

zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

3. ZUS Przedsiębiorcy

zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS

sporządzanie deklaracji ZUS

przygotowywanie przelewów do ZUS

reprezentacja Klienta podczas kontroli ZUS

4. Doradztwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania

wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych

doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą

1. Księgi rachunkowe

opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

prowadzenie bieżącej księgowości finansowej, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej

wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu

sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących gospodarczego rozwoju spółki wg wytycznych Klienta

współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych

przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe

reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

2. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT

bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

sporządzanie deklaracji VAT

przygotowywanie przelewów na podatek VAT

zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

3. Pozostałe usługi

bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą

przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów

wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych

doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej firmy

bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych

przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w firmie

zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring

1.Księgowość fundacji i stowarzyszeń

opracowanie zasad polityki rachunkowości i sporządzenie planu kont dostosowanego do potrzeb Stowarzyszenia / Fundacji, zgodnie z przepisami ustawy

o rachunkowości

prowadzenie bieżącej księgowości finansowej poprzez dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej

wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy Stowarzyszenia/Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą

sporządzanie sprawozdań finansowych według obowiązującego prawa, włącznie z odpowiednimi załącznikami do objaśnień pozycji bilansu oraz rachunku

strat i zysków

sporządzanie miesięcznych/kwartalnych raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia/Fundacji

reprezentowanie Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku dochodowego

2. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT

prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT

bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT

sporządzanie deklaracji VAT

przygotowywanie przelewów na podatek VAT

zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE

reprezentacja Stowarzyszenia/Fundacji w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych w zakresie podatku VAT

3. Pozostałe usługi

bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad Stowarzyszeniem/Fundacją

przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych w zarządzaniu, opracowywanie propozycji ewidencjonowania kosztów według miejsc powstawania

wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń gospodarczych

doradztwo podatkowe zmierzające do optymalizacji podatkowej Stowarzyszenia/Fundacji

bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych

przygotowywanie instrukcji oraz obiegu dokumentów księgowych w Stowarzyszeniu/Fundacji

zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring

1. Kompleksowa obsługa kadrowa

sporządzanie umów dodatkowych do umowy o pracę, w tym umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o używanie

samochodu, telefonu do celów służbowych, itp.

sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS

sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowniczych na wskazane rachunki bankowe

sporządzanie przelewów na rzecz instytucji publiczno-prawnych

1. Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami

naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń

naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych

naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych

sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego

przekazu

sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA)

ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne,

odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.)

ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie

z obowiązującymi przepisami

powadzenie kart zasiłkowych

sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy

rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy i ubezpieczeń

społecznych

sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej

sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR

prowadzenie rozliczeń PFRON

sporządzanie sprawozdań GUS

1. Usługi dodatkowe

zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz

innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy

weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników

sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy

analizowanie dokumentacji osobowej i na jej podstawie ustalenie braków w dokumentacji

ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych

sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS

prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie

kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP

sporządzenie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia

przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian

sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

1. Rejestracje i przekształcenia:

rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w Urzędzie Skarbowym

rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w ZUS

rejestracje, aktualizacje , pełnomocnictwa w Państwowej Inspekcji Pracy

rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych – wnioski CEIDG

rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Statystycznym- wnioski RG-1

1. Zakładanie spółek cywilnych:

spółka cywilna

2. Zakładanie spółek osobowych:

spółka jawna

spółka partnerska

spółka komandytowa

spółka komandytowo-akcyjna

3. Zakładanie spółek kapitałowych:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.),

spółka akcyjna (S. A.)

rejestracje, aktualizacje, pełnomocnictwa w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

przekształcenia, aporty, zmiana formy prawnej, przejęcia

1. Usługi doradztwa podatkowego:

bieżące doradztwo z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT, podatku od nieruchomości,

podatku od czynności cywilnoprawnych i innych danin publicznoprawnych, związane z bieżącą działalnością firmy

opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego

doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń, podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej

doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej

konstruowanie umów jak i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej

reprezentowanie Klienta oraz prowadzenie jego spraw przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej

sporządzanie pism procesowych oraz kontakty z przedstawicielami aparatu skarbowego oraz innymi organami administracji publicznej

uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym lub skarbowym jako pełnomocnik lub doradca Klienta

występowanie w imieniu klienta do Ministra Finansów w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego

występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi

przeprowadzanie przeglądów podatkowych

tworzenie dokumentacji cen transferowych jak i doradztwo w zakresie polityki cenowej

przeprowadzanie przekształceń strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany

formy prawnej)

1. Audyt podatkowo – księgowy:

Przegląd Księgi Przychodów i Rozchodów

Przegląd Ksiąg Rachunkowych

Przegląd Rejestrów VAT

doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księdze Przychodów i Rozchodów zgodnie z rozporządzeniem o prowadzeniu KPiR

doradztwo księgowe i kontrola prawidłowości zapisów ujętych w Księgach Rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

kontrola prawidłowości zapisów w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

sprawdzenie prawidłowości naliczeń w deklaracjach podatkowych PIT, CIT, VAT

sprawdzenie prawidłowości opodatkowania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz węwnątrzwspólnotowej

dostawy towarów oraz importu usług

przegląd umów i kontraktów mających wpływ na poprawność przebiegu zdarzeń gospodarczych

sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT zgodnie z przedmiotem działalności firmy i dokumentami rejestracyjnymi

sprawdzenie poprawności wystawianych faktur VAT pod względem zastosowania prawidłowych stawek VAT

prawidłowość księgowań list płac oraz zgodności opodatkowania świadczeń pracowniczych z zapisami w księgach

sprawdzenie poprawności rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych

sprawdzenie prawidłowości księgowań RMK

sprawdzenie prawidłowości sporządzanych dokumentów PK

przegląd raportów kasowych i WB oraz sprawdzenie prawidłowości ich księgowania

sprawdzenie prawidłowości rozliczania różnic kursowych

1. Audyt kadrowo – płacowy

zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności ich stosowania

weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej

sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych

kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy

kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt

weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania

sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych

sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w

sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń

kontrola dokumentów rozliczeniowych i ich korekt

inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta

1. Audyt organizacyjno – finansowy

zapoznanie się z przedmiotem działalności, problemami organizacyjnymi

weryfikacja zakresów obowiązków na stanowiskach pracy

weryfikacja nazewnictwa stanowisk w kontekście zadań i specyfiki branży

weryfikacja struktury organizacyjnej

weryfikacja standardu tworzonych procedur i instrukcji oraz zaproponowanie zmian

weryfikacja regulaminów wynagradzania

weryfikacja istniejących systemów wynagradzania

propozycja systemów motywacyjnych w dwóch wariantach: prowizyjnym oraz uzależnionym od systemu ocen pracowniczych

przegląd ryzyka wynikającego z zawartych umów, porozumień

analiza istniejącego obiegu dokumentów, dostosowanie obiegu dokumentów do potrzeb firmy

weryfikacja planu kont i polityki rachunkowości, propozycje zmian

analiza źródeł przychodów i kosztów wg miejsc powstawania

analiza wskaźnikowa, badanie rentowności

analiza płynności finansowej w tym monitoringu należności przeterminowanych

weryfikacja istniejących raportów, zaproponowanie nowych standardów

inne związane z przedmiotem audytu uzależnione od potrzeb Klienta

KORZYŚCI

Podstawową korzyścią wynikającą z outsourcingu jest redukcja kosztów w firmie oraz rzetelna i sprawna obsługa kadr i płac, bezpiecznie poza firmą Klienta. Istotne są także czynniki takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy. Outsourcing pozwala na koncentrację zasobów oraz procesów zarządczych na głównych celach firmy. Przedsiębiorstwo osiąga lepsze wyniki, co pozwala na wzrost jego wartości rynkowej. Dzięki outsourcingowi wybranych obszarów w firmach zwiększa się elastyczność działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

zatrudnienia pracowników i kosztów z tym związanych

specjalistycznych szkoleń

utrzymania sprzętu komputerowego i aktualizacji oprogramowania

obniżenia kosztów powierzchni biurowej

minimalizacja ryzyka związanego z błędami popełnianymi w dziale księgowości

pozbycia się problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi

możliwość skorzystania z usługi księgowej lub kadrowo-płacowej bez konieczności korzystania z obu usług

BEZPIECZEŃSTWO

minimalizacja ryzyka ujawnienia wewnątrz firmy poufnych informacji

bezpieczeństwo prawne wynikające ze znakomitej znajomości przepisów prawa oraz

umiejętności poprawnej ich interpretacji, brak ryzyka błędnej interpretacji przepisów prawnych

w pełni bezpieczna obsługa zdalna

bezpieczeństwo danych przekazanych i poufność działania

posiadamy ubezpieczenie OC o wartości ponad 800 tysięcy złotych

GWARANCJA PROFESJONALNEJ USŁUGI

najwyższy poziom usług i profesjonalna obsługa przez doświadczonych profesjonalistów

indywidualne podejście i obsługa Klienta (dwóch dedykowanych specjalistów dla każdego klienta)

dostęp do najnowocześniejszych technologii bez konieczności ponoszenia własnych nakładów

dotrzymywanie terminów zawartych w umowie oraz innych terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa

bieżące aktualizowanie i śledzenie zmieniających się przepisów

fachowe doradztwo zewnętrznych ekspertów

wysoka jakość i nowoczesność obsługi w oparciu o sprawdzone procedury oraz nowoczesne systemy

stały dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z obszaru kadrowo-płacowego

DODATKOWE ATUTY

gwarancja wysokiej jakości

kompleksowa obsługa w jednym miejscu

15 lat na rynku i ponad 250 zadowolonych firm

reprezentowanie firmy przed Urzędami: ZUS, US, PIP, UKS i inne

współpraca zdalna na terenie całego kraju, skrzynka wrzutowa na dokumenty czynna do godziny 21:00 oraz bezpłatny

parking z wieloma miejscami parkingowymi

wysoka jakość obsługi klienta oraz indywidualne podejście, dwóch dedykowanych specjalistów dla każdego klienta

doradztwo podatkowe, prawne i biznesowe, oferty kredytowe i leasingowe, dotacje UE, e-Biuro oraz e-Sekretariat, sale

konferencyjne i szkoleniowe

KONTAKT